Skip to main content

Met het masterplan ‘De stationsomgeving verbindt’ wil het lokaal bestuur van Boom de buurt opwaarderen én met de andere wijken verbinden. Er komt ook meer groen en levendigheid in de buurt, en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets.

Op 28 juni 2022 keurde de stuurgroep het masterplan goed. In die stuurgroep zetelen onder meer vertegenwoordigers van de deputatie van de provincie Antwerpen en van het lokaal bestuur Boom. Op 17 november 2022 volgde dan de goedkeuring door de Boomse gemeenteraad waardoor er nu een actieplan kan opgesteld worden.

Zo zijn er plannen voor een gloednieuw stationspark. Dat zou worden ingetekend in het noorden van de stationsomgeving, als een buffer tussen de spoorweginfrastructuur en de bewoning langs de Jan-Baptist Corremansstraat. Het moet in de eerste plaats de nodige ademruimte bieden voor de buurt en zowel een ontmoetingsplaats vormen voor de buurtbewoners als een aangename wachtplek voor de reizigers. De ruggengraat van deze groenruimte wordt gevormd door de Molenbeek, waarvan de oevers worden heraangelegd.

Met een brug aan de Papensteenstraat, waarlangs toekomend autoverkeer kan aanrijden, wordt een essentiële verbinding gemaakt tussen de stationsomgeving en de geplande ontwikkeling van De Klamp. Langs het spoor wordt van aan de brug een vlotte wandel- en fietsverbinding voorzien met de nodige breedte richting station. Hier komt een Park & Ride gepositioneerd die op termijn kan evolueren naar een parkeersilo met 330 parkeerplaatsen.

In het noorden vormt de nieuwe brug aan de Papensteenstraat een bijkomende verbinding voor zowel de trage weggebruiker als gemotoriseerd verkeer. In het zuiden biedt een loopbrug voor fietsers en voetgangers een vlotte verbinding tussen de stationsbuurt en het centrum van Boom. Deze passerelle over de A12 zou er komen ter hoogte van de Frateursite in de Statiestraat.

Ook de Frateurloodsen vormen de ideale locatie voor socio-maatschappelijke functies, al zijn deze nog niet vastgelegd binnen het masterplan. Ideeën voor de invulling gaan van sport en spelactiviteiten, over horeca en verenigingslokalen tot een fietsherstelpunt, bibliotheek, speelotheek of een locatie voor het Rode Kruis.

Tot slot houdt het masterplan zelfs rekening met een mogelijke verlenging van de waterbus tot in Boom. Gezien de beperkte hoogte van de spoorwegbrug wordt de Casteleinsite aan de Broekweg beschouwd als het uiterste punt voor een mogelijke aansluiting.

”We zijn voor de opmaak van dit plan rond de tafel gaan zitten met onder meer het AWV, de NMBS, De Lijn en de Vlaamse Waterweg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Dewandelaere (SAMEN). ”We hebben ook drie bewonersmomenten gehad waarbij we de input van de Bomenaars hebben gevraagd. Nu het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan het project naar een volgende fase: het opstellen van een actieplan. Daarin wordt onderzocht wat voor elk van de deelprojecten concreet nodig is – ook financieel – om deze op korte of lange termijn uit te voeren, maar dit is een ongelooflijke boost voor de stationsomgeving.”

Meer info

www.boom.be

Leave a Reply